Laenkohe - võrdle parimaid laene Eestis

Autor: Toomas Mägi Faktikontroll: Robin Raud Uuendatud: 2023/11/02 Sisaldab reklaamilinke
Reklaamiteave
Laenkohe.ee on sõltumatu finantsteenuste võrdlusveebiportaal. Kasutame sidusreklaamilinke, mis tähendab, et saame hüvitist mitmetelt partneritelt. Meie toimetustöö on sõltumatu ja ei ole mõjutatud välistest teguritest.

Laenkohe.ee privaatsuspoliitika

Laenkohe.ee on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel teile usaldusväärseks ja teie õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. Sissejuhatus

Isikuandmete töötlemisel lähtub Laenkohe.eekehtivatest siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest, tegutsedes täielikult kooskõlas GDPR-s ja IKS-is sätestatud regulatsiooniga. Kasutades Laen kohe veebilehte, laenkohe.ee, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega vastavalt käesolevates privaatsuspoliitika tingimustes ettenähtud korrale. 

2. Mõisted

2.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on laenkohe.ee teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on laenkohe.ee isikuandmeid.
2.2. Privaatsustpoliitika ingimused on käesolev tekst, mis sätestab laenkohe.ee isikuandmete töötlemise põhimõtted.
2.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
2.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
2.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada laenkohe.ee teenuseid.
2.6. Veebileht laenkohe.ee
2.7. Külastaja on isik, kes kasutab seda veebilehte.
2.8. Teenused on igasugused pakutavad teenused ja tooted.
2.9. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse Veebilehe Külastaja seadmesse.
2.10. Laenkohe.ee Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
2.11. Müügikanalid on laenkohe.ee poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

3. Üldsätted 

2.1. Laenkohe.ee on juriidiline isik.
2.2. Isikuandmeid võib laenkohe.ee töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik laenkohe.ee töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude laenkohe.ee valduses olevate Isikuandmetega.
2.4. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

4. Privaatsuspoliitika põhimõtted

4.1.Laenkohe.ee lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
4.2. Laenkohe.ee eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
4.3. Laenkohe.ee kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
4.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
4.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
4.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
4.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
4.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult.
4.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui laenkohe.ee soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib laenkohe.ee andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on laenkohe.ee saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab laenkohe.ee vastavalt parimale tavale või kuni kliendi soovini, lahkuda laenkohe.ee kliendiprogrammist. Nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
4.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 

5. Isikuandemete koosseis

5.1. Laenkohe.ee kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
5.2.1. Andmesubjekti poolt laenkohe.ee-le avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, isikukood);
5.2.2. Andmesubjekti ja laenkohe.ee tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;                                                             

5.2.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
5.2.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed.
5.2.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed.
5.2.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
5.2.7. Laenkohe.ee poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus). Laenkohe.ee kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
5.3.1. Andmesubjekti poolt laenkohe.ee-le avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, isikukood);
5.3.2. Andmesubjekti ja laenkohe.ee tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

5.3.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
5.3.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed.
5.3.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed.
5.3.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
5.3.7. Laenkohe.ee poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

6. Isikuandmete koosseis ja töötlemise eesmärgid

6.1. Laenkohe.ee Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
6.2. Nõusoleku alusel Töötleb laenkohe.ee isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub laenkohe.ee põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu meie veebilehel.
6.3. Õigustatud huvi tähendab laenkohe.ee huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb laenkohe.ee Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et laenkohe.ee on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
6.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
6.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
6.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Laenkohe.ee kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
6.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
6.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

6.3.6. Teeninduse monitooring laenkohe.ee võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis laenkohe.ee on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
6.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
6.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
6.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb laenkohe.ee Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
6.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab laenkohe.ee hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

7. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

7.1. Laenkohe.ee teeb koostööd isikutega, kellele võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
7.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
7.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
7.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt laenkohe.ee juhistele.

8. Turvalisus

8.1. Laenkohe.ee säilitab Isikuandmeid vaid minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt laenkohe.ee poolt selleks kehtestatud korrale.
8.2. Laenkohe.ee on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
8.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab laenkohe.ee tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib laenkohe.ee kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

9. Andmesubjekti õigused

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada laenkohe.ee oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Laenkohe.ee antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

10. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda laenkohe.ee poole e-posti teel kontakt@laenkohe.ee
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega laenkohe.ee poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. 
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel.